Warning: ob_start(): non-static method wpGoogleAnalytics::get_links() should not be called statically in /domains/zielony.org.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-google-analytics/wp-google-analytics.php on line 259
PROJEKT SPOŁECZNY

Społeczna Strategia Rozwoju Zakrzówka

Zielony Zakrzówek wraz z innymi organizacjami społecznymi z terenu Krakowa wypracował wspólną wizję rozwoju tego terenu nazwaną Społeczną Strategią Rozwoju Zakrzówka. Poniżej kolejno opisujemy działania, które podjęliśmy i które powinny być podjęte aby Zakrzówek mógł stać się ogólnie dostępnym terenem rekreacyjnym bez sąsiedztwa osiedla mieszkaniowego. Strategia nasza składa się z następujących elementów:

   
 • SPOŁECZNY PLAN MIEJSCOWY DLA ZAKRZÓWKA
  • 
 • ZESPÓŁ PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWY – PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA
  • 
 • SPOŁECZNA STRATEGIA ROZWOJU ZAKRZÓWKA
  • 
 • POPARCIE SPOŁECZNE JAKIE NASZA AKCJA ZNAJDUJE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW KRAKOWA.
  • 

    

  Społeczny plan zagospodarowania Zakrzówka

  Prawdziwa „wojna” o Zakrzówek rozpętała się z chwilą prezentacji przez Biuro Planowania Miasta projektu planu zagospodarowania dla tego rejonu. Absurdalne zapisy tego planu spowodowały wśród osób, które miały okazję się z nim zapoznać istny wstrząs. Efekt był jednoznaczny: „Musimy coś z tym zrobić! Nie pozwólmy urzędnikom jeszcze bardziej niszczyć tego miasta! Ruczaj nie może się powtórzyć!”

  Tak zawiązała się inicjatywa Zielony Zakrzówek. Tak też narodził się pomysł stworzenia alternatywnej koncepcji planu zagospodarowania dla Zakrzówka.

  plan_spol

  Społeczny plan zagospodarowania dla Zakrzówka

  Koncepcja nasza zakłada, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zachowanie wartości Zakrzówka dla obecnych i przyszłych pokoleń. Proponujemy aby to niezwykłe miejsce wraz z całym bogactwem przyrodniczym, krajobrazowym i historycznym pozostało zieloną enklawą pośród rozrastającego się miasta. Jej trzon stanowią skałki Twardowskiego, zalew oraz park leśny na wzgórzu za zalewem. Sporny teren tj. łąka między ulicami św. Jacka i Wyłom pozostaje niezabudowany z przeznaczeniem pod zieleń publiczną ZP oraz w części, najmniej istotnej z przyrodniczego punktu widzenia proponujemy usługi sportu i rekreacji US. Plan taki jest w pełni zgodny ze Studium.

  Uważamy, że w Krakowie stanowczo za mało jest ogólnodostępnych zielonych terenów rekreacyjnych. Za mało jest w Krakowie ogólnodostępnych urządzeń sportowych typu boiska, korty itp. Wyobrażamy sobie, ze na terenie, które przeznaczyliśmy pod usługi sportowe znajdą się  właśnie takie ogólnodostępne boiska i korty. Jest to również doskonałe miejsce do wybudowania krytej pływalni. W tak wielkim mieście jak Kraków ogólnodostępnych pływalni jest mniej niż palców u jednej ręki. I jak tu mówić o zdrowym wychowaniu młodzieży.

  Wiemy, że na budowę parku, zwłaszcza w obszarze tak wartościowym przyrodniczo są fundusze Europejskie, Można też zdobyć fundusze na budowę obiektów sportowych oraz na wykup terenów. Magistrat musi jednak poczynić w tym kierunku odpowiednie kroki.

  Trzeba nadmienić, że znaczna większość spornego terenu między ulicami św. Jacka i Wyłom nie może zostać zabudowana w myśl obowiązujących przepisów. Wynika to z rozporządzenia o ustanowieniu Bielańsko Tynieckiego Parku Krajobrazowego §3 oraz innych przepisów ochrony środowiska. Zabudowanie spornego terenu możliwe byłoby jedynie w przypadku wprowadzenia planu miejscowego, który zezwalałby na zabudowę, dlatego też inwestor wspólnie z magistratem tak lansują swój plan. Budowa osiedla na spornym terenie sprawiłaby że skałki i zalew straciłby bezpowrotnie swoje walory rekreacyjne. Hałas i spaliny uniemożliwiłyby prawdziwy wypoczynek w okolicach zalewu i skałek.

    

  Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

  W odpowiedzi na nasz apel o ratowanie Zakrzówka w lipcu 2009r. grupa radnych podjęła prace nad projektem uchwały ustanawiającej na Zakrzówku zespół przyrodniczo-krajobrazowy.

  Czym jest taki zespół? Jest to forma ochrony podobna do rezerwatu przyrody, jednakże jest ona znacznie mniej restrykcyjna od rezerwatu.

  zespol w kontekscie

  Granice proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego

  Wprowadzenie tej uchwały ograniczyłoby sposób inwestowania na Zakrzówku. Walory przyrodnicze stałby się nadrzędnymi. Dopuszczone byłyby inwestycje celu publicznego, co pozwoliło by stworzyć na Zakrzówku ogólnodostępny park. Wprowadzenie zespołu zagwarantowałoby ochronę gatunków żyjących na Zakrzówku.

  Trzeba wiedzieć, że zespół przyrodniczo-krajobrazowy nie ogranicza prawa właścicieli nieruchomości do terenu, likwiduje jedynie możliwości zabudowy innej niż cel publiczny. Na dzień dzisiejszy tylko jedna działka posiada prawo do zabudowy i tylko ten właściciel będzie miał podstawy prawne do ubiegania się o odszkodowanie. W pozostałych przypadkach wprowadzenie uchwały nie zmieni dotychczasowego sposobu użytkowania tych terenów, a co za tym idzie właściciele nie zostaną poszkodowani jej wprowadzeniem. Nie będą też mieli podstaw do otrzymania odszkodowania z tytułu utraconych korzyści, ponieważ żadnych korzyści nie utracą.

  Granice zespołu pokrywają się prawie całkowicie z granicami parku krajobrazowego, do którego Zakrzówek należy. Tereny, które dodatkowo zostały zaproponowane do włączenia do zespołu, są w aktualnym studium przeznaczone pod zieleń publiczną lub kanał ulgi dla Wisły. Reasumując obszar zaproponowany do zespołu PK już teraz nie może zostać zabudowany, z wyjątkiem małych fragmentów, z uwagi na zapisy Studium (tereny na zachód od ul. Wyłom), rozporządzenie ustanawiające na tym terenie park krajobrazowy (teren sporny), i inne przepisy o ochronie środowiska (miejsca występowania chronionych gatunków, teren sporny).

  Obecnie uchwała czeka na ostateczną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Następnie odbędzie się finalne głosowanie nad jej przyjęciem przez Radę Miasta.

    

  Społeczna Strategia Rozwoju Zakrzówka

  SPOŁECZNA STRATEGIA ROZWOJU ZAKRZÓWKA

  Jeśli slajd się zatnie odczekaj minutkę lub przejdź do kolejnego slajdu.
  Aby zobaczyć prezentację w większej rozdzielczości kliknij przycisk menu w lewym dolnym rogu a następnie View fullscreen

  Cel

  Na przełomie roku 2009 i 2010 stworzyliśmy Społeczną Koncepcję dla Zakrzówka. Jest ona alternatywą do lansowanego przez magistrat jedynie słusznego rozwiązania polegającego na zabudowaniu części Zakrzówka i stworzenia w zamian parku na pozostałej części. Stanowi ona również społeczny wkład do dyskusji na temat przeszłości Zakrzówka oraz sposobu decydowania o przestrzeni miasta w ogóle.
  Koncepcja ta powstała w oparciu o pracę społeczną osób z całego Krakowa, dla których rozwój tego miasta nie jest obojętny. W zespole projektowym udział brali architekci, urbaniści, socjologowie miasta i przyrodnicy. W pracach opierano się o istniejące badania naukowe np.: mapę roślinności rzeczywistej Krakowa.
  Wiemy, że nie jest to projekt doskonały (powstawał w ramach pracy społecznej po godzinach i w weekendy). Mimo to uważamy, że może on stanowić punkt wyjścia do społecznej dyskusji na temat konkretnych rozwiązań, które powinny znaleźć się na Zakrzówku.

  Program funkcjonalny

  W naszej opinii park taki jak Zakrzówek nie potrzebuje specjalnie wydumanego wyposażenia. Ścieżki, ławki, opróżniane kosze na śmieci i barierki w niebezpiecznych miejscach znakomicie uzupełnią atrakcyjność skał i jeziora. To w zasadzie by wystarczyło. Wiemy jednak, że rozwijające się miasto potrzebuje terenów do bardziej zorganizowanej rekreacji, dlatego w naszym projekcie znalazł miejsce cały szereg urządzeń, które poszerzają ofertę parku na Zakrzówku.
  Cały park podzielony został na cztery strefy służące różnym celom. Są to:
  • Strefa wypoczynku rodzinnego i sportu – służy najszerzej pojętemu wypoczynkowi poprzez rozwój aktywności fizycznej. Znajdują się tu otwarte boiska, korty, pływające baseny,
  • Strefa wypoczynku i relaksu w ciszy – obejmuje najcenniejsze przyrodniczo rejony, podstawowe wyposażenie parkowe skłania do kontemplacji i relaksu
  • Strefa sportów ekstremalnych – zarezerwowana dla odwiecznych użytkowników Zakrzówka tj. wspinaczy, nurków, speleologów, trialowców.
  • Strefa nauki – naturalna kontynuacja funkcji kampusu UJ, znajdują się tu planetarium i centrum edukacji ekologicznej
  Istotnym elementem projektu jest również system ścieżek edukacyjnych. Jest więc ścieżka edukacji przyrodniczej prezentująca unikalne gatunki roślin i zwierząt w ich naturalnej lokalizacji. W miejscach występowania chronionych gatunków ścieżka zbudowana byłaby na podestach tak aby nie zaburzać spokojnej egzystencji zwierzętom i owadom. Jest też ścieżka edukacji geologiczno-historycznej przybliżająca odwiedzającym liczne na Zakrzówku artefakty z tych dziedzin. Całość dopełniona jest systemem ścieżek rowerowych.
  W parku jest też miejsce dla stadniny koni. Konie mogłyby wypasać łąkę z motylami, która wymaga koszenia co 2-3 lata lub wypasania przez zwierzęta. Stadnina służyła by mieszkańcom do rekreacji, mogła by być miejscem zawodów hipicznych czy też hipoterapii dla dzieci. Ze stadniną połączona byłaby ścieżka konna okrążająca Zakrzówek i biegnąca wałami Wisły do Tyńca.

  Finansowanie projektu

  Najważniejsze jest jednak pytanie skąd wziąć na to pieniądze. Najpierw teren pod park musi zostać wykupiony od właścicieli. Na wykup terenów dla celów ochrony przyrody są fundusze unijne. Nie spodziewamy się aby była to wysoka cena gdyż ziemia nie budowlana nie jest bardzo droga. Zagospodarowanie parku to kolejny etap inwestycji. Wiemy, że podstawowa infrastruktura parkowa czyli ścieżki, ławki, kosze i barierki na klifach nie jest aż tak droga. Tworzenie ścieżek edukacyjnych i ich infrastruktury również może być finansowane z funduszy unijnych. Niewątpliwie miasto musiałoby dołożyć część pieniędzy, były by to jednak kwoty w zasięgu budżetu Krakowa. Pozostałe elementy parku takie jak skejt park, klub nurkowy, stadnina koni mogłyby być finansowane przez prywatnych inwestorów. Pływalnia i boiska mogłyby powstać przy udziale miasta w ramach istniejącego budżetu na obiekty sportowe.
  Na temat możliwości finansowania parku na Zakrzówku czytaj tutaj

  Komentarze są wyłączone.